วิธีอัพเกรดชุด180เป็นชุด200/ชุด200เป็นชุด220/อาวุธ200เป็นอาวุธ214

ของใช้ในการอัพเกรดชุด200

ส่วนผสมที่ต้องใช้

>หมวก180XG+10 ใช้เงิน30M<

>เสื้อ180XG+10 ใช้เงิน30M<

>เกง180XG+10 ใช้เงิน30M<

>เท้า180XG+10 ใช้เงิน30M<

ชุดต่างๆที่ได้อัพเกรดแล้วจะเพิ่มค่าต่างๆดังนี้

ชุดเรเน200
Spiritual Helm.XG  เพิ่ม ATK 100 กัน9% เป็น12
Spiritual Armor(T).XG  เพิ่ม ATK 150 กัน9% เป็น12
Spiritual Armor(B).XG  เพิ่ม ATK 150 กัน9% เป็น12
Spiritual Boots.XG เพิ่ม  ATK 100 กัน9% เป็น12


ชุดดีเฟ้น200
Protector’s Helmet.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12
Protector’s Armor(T).XG  เพิ่ม ATK 150 กัน9% เป็น12
Protector’s Armor(B).XG  เพิ่ม ATK 150 กัน9% เป็น12
Protector’s Boots.XG  เพิ่ม ATK 100 กัน9% เป็น12


ชุดเบอ200
Golden Sword’s Band.XG  เพิ่มATK 100 CRI 10 กัน9% เป็น12
Golden Sword’s Clothes(T).XG  เพิ่ม ATK 150 CRI 10 กัน9% เป็น12
Golden Sword’s Clothes(B).XG  เพิ่ม ATK 150 CRI 10 กัน9% เป็น12
Golden Sword’s Shoes.XG  เพิ่มATK 100 CRI 10 กัน9% เป็น12


ชุดสวอด200
Heartless Band.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12
Heartless Garment(T).XG  เพิ่ม ATK 150 กัน9% เป็น12
Heartless Garment(B).XG  เพิ่ม ATK 150 กัน9% เป็น12
Heartless Shoes.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12


ชุดไอซ์วิ200
Iced Scale Hat.XG  เพิ่ม MPW 100 กัน9% เป็น12
Iced Scale Suit(T).XG  เพิ่ม MPW 200 กัน9% เป็น12
Iced Scale Suit(B).XG  เพิ่ม MPW 200 กัน9% เป็น12
Iced Scale Shoes.XG  เพิ่ม MPW 100 กัน9% เป็น12


ชุดไฟวิ200
Fired Scale Hat.XG  MPW 100 กัน9% เป็น12
Fired Scale Suit(T).XG  MPW 200 กัน9% เป็น12
Fired Scale Suit(B).XG  MPW 200 กัน9% เป็น12
Fired Scale Shoes.XG  MPW 100 กัน9% เป็น12


ชุดเทม200
Executioner’s Hat.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12
Executioner’s Outfit(T).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Executioner’s Outfit(B).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Executioner’s Shoes.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12


ชุดอโพ200
Martyr’s Hat.XG  MPW 125 กัน9% เป็น12
Martyr’s Clothes(T).XG  MPW 150 กัน9% เป็น12
Martyr’s Clothes(B).XG  MPW 150 กัน9% เป็น12
Martyr’s Shoes.XG  MPW 125 กัน9% เป็น12


ชุดแอส200
Illusory Hat.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12
Illusory Suit(T).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Illusory Suit(B).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Illusory Shoes.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12


ชุดแกรม200
Joker’s Hat.XG  MPW 50 กัน9% เป็น12
Joker’s Suit(T).XG  MPW 100 กัน9% เป็น12
Joker’s Suit(B).XG  MPW 100 กัน9% เป็น12
Joker’s Shoes.XG  MPW 50 กัน9% เป็น12


ชุดเดโม่200
Specialist’s Hat.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12
Specialist’s Clothes(T).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Specialist’s Clothes(B).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Specialist’s Shoes.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12


ชุดอดิซาน200
Midas’s Hat.XG  เพิ่มATK 100 กัน9% เป็น12
Midas’s Outfit(T).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Midas’s Outfit(B).XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12
Midas’s Shoes.XG  เพิ่มATK 150 กัน9% เป็น12


ชุดกันเนอร์ 200
Royal Guard’s Official Hat.XG  เพิ่มATK200 กัน9% เป็น12
Royal Guard’s Official Armor (T).XG  เพิ่มATK 200 กัน9% เป็น12
Royal Guard’s Official Armor (B).XG  เพิ่มATK200 กัน9% เป็น12
Royal Guard’s Official Shoes.XG  เพิ่มATK200 กัน9% เป็น12


ชุดอาเชอร์ 200
Pagan’s Leather Hat.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน9% เป็น12
Pagan’s Leather Armor (T).XG  เพิ่ม MPW 200 กัน9% เป็น12
Pagan’s Leather Armor (B).XG  เพิ่ม MPW 200 กัน9% เป็น12
Pagan’s Leather Shoes.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน9% เป็น12


ของใช้ในการอัพเกรดชุด220

 

ส่วนผสมที่ต้องใช้

>ใช้หมวก200XG+10 ใช้เงิน60M<

>ใช้เสื้อ200XG+10 ใช้เงิน60M<

>ใช้เกง200XG+10 ใช้เงิน60M<

>ใช้เท้า200XG+10 ใช้เงิน60M<

สามารถแจ้งทำได้ที่GMโดยตรงชุดต่างๆที่ได้อัพเกรดแล้วจะเพิ่มค่าต่างๆดังนี้

ชุดเรเน220
Balie’s Darkness Helmet.XG  เพิ่ม ATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Darkness Armor(T).XG  เพิ่ม ATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Darkness Armor(B).XG  เพิ่ม ATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Darkness Shoes.XG  เพิ่ม ATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดดีเฟ้น220
Balie’s Light Helmet.XG  เพิ่ม ATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Light Armor(T).XG  เพิ่ม ATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Light Armor(B).XG  เพิ่ม ATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Light Shoes.XG  เพิ่ม ATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดเบอ220
Balie’s Grayish Helmet.XG  เพิ่มATK 150 CRI 15 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Grayish Armor(T).XG  เพิ่ม ATK 200 CRI 15 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Grayish Armor(B).XG  เพิ่ม ATK 200 CRI 15 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Grayish Shoes.XG  เพิ่มATK 150 CRI 15 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดสวอด220
Balie’s Blackish Helmet.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Blackish Armor(T).XG  เพิ่ม ATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Blackish Armor(B).XG  เพิ่ม ATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Blackish Shoes.XG  เพิ่ม ATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดไอซ์วิ220
Balie’s Blue Horned Cotton Cap.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น13 เพิ่มโจมตี3%
Balie’s Blue Cotton Tunic(T).XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%
Balie’s Blue Cotton Tunic(B).XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%
Balie’s Blue Cotton Shoes.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%


ชุดไฟวิ220
Balie’s Red Horned Cotton Cap.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%
Balie’s Red Cotton Tunic(T).XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%
Balie’s Red Cotton Tunic(B).XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%
Balie’s Red Cotton Shoes.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี3%


ชุดเทม220
Balie’s Sliver Cotton Cap.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Sliver Cotton Tunic(T).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Sliver Cotton Tunic(B).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Sliver Cotton Shoes.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดอโพ220
Balie’s Sliver Light Armor Hat.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Sliver Light Armor(T).XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Sliver Light Armor(B).XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Sliver Light Armor Shoes.XG  เพิ่ม MPW 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดแอส220
Balie’s Red Light Armor Hat.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Red Light Armor(T).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Red Light Armor(B).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Red Light Armor Shoes.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดแกรม220
Balie’s Green Cotton Cap.XG  เพิ่ม MPW 100 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Green Cotton Tunic(T).XG  เพิ่ม MPW 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Green Cotton Tunic(B).XG  เพิ่ม MPW 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Green Cotton Shoes.XG  เพิ่ม MPW 100 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดเดโม่220
Balie’s Yellow Horned Cotton Cap.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Yellow Cotton Tunic(T).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Yellow Cotton Tunic(B).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Yellow Cotton Shoes.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดอดิซาน220
Balie’s Yellow Light Armor Hat.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Yellow Light Armor(T).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Yellow Light Armor(B).XG  เพิ่มATK 200 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Yellow Light Armor Shoes.XG  เพิ่มATK 150 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดอาเชอ220
Balie’s Green Light Armor Hat.XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Green Light Armor(T).XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Green Light Armor(B).XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Green Light Armor Shoes.XG  เพิ่ม MPW 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดกันเนอ220
Balie’s Darkish Red Light Armor Hat.XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Darkish Red Light Armor(T).XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Darkish Red Light Armor(B).XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s Darkish Red Light Armor Shoes.XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%


ชุดบีกิน220
Balie’s So-So Hat.XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี5%
Balie’s So-So Cloth(T).XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s So-So Cloth(B).XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี2%
Balie’s So-So Shoes.XG  เพิ่มATK 250 กัน10% เป็น12 เพิ่มโจมตี5%


ของใช้ในการอัพเกรดอาวุธLv.214

ส่วนผสมที่ต้องใช้

ใช้อาวุธ200XG+10ทุกอาชีพ+ใช้เงิน50M

อาวุธต่างๆที่อัพเกรดเป็น214XG

 

#ชุด180ที่เอามาอัพเกรดจะเหลือแค่HP5 

#ของ200ที่อัพเกรดไปออฟยังคงอยู่แบบเดิม

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 + 12 =